MAXNET Design studio (INFORMATION TECHNOLGIES AND SYSTEMS, multimedia presentations, graphic design, branding, website promotion, custom programming and designe for your website).M?s nodarbojamies ar:
 • M?jaslapu izveide;
 • I-veikalu/katalogu izveide;
 • M?jaslapu izvietoana interneta t?kl?;
 • M?jaslapu tehniskais atbalsts;
 • Mekl?anas optimiz?cija;
 • Rekl?mkarogu un banneru izveide;
 • Multim?diju-prezent?ciju izveide;
 • CD prezent?ciju izveide;
 • Logotipu izstr?d?ana;
 • Firmas stila rad?ana;
 • Plak?tu un flajeru dizains;


Izmantojam t?das tehnolo?ijas k?:

 • PHP
 • MySQL
 • XML
 • CSS
 • Flash
 • JavaScript
 • Ajax

Sav? darb? cenamies iev?rot tehnolo?iskos standartus.