MAXNET Design studio (INFORMATION TECHNOLGIES AND SYSTEMS, multimedia presentations, graphic design, branding, website promotion, custom programming and designe for your website).Par mums

Esam talant?gi ?audis, kuri var veiksm?gi atrisin?t uzst?d?tos uzdevumus.

Darb?bas pamatvirzieni: interneta projektu izstr?de un atbalsts, multim?diju prezent?ciju izveide un firmas stila rad?ana.

 • M?jaslapu izveide;
 • I-veikalu/katalogu izveide;
 • M?jaslapu izvietoana interneta t?kl?;
 • M?jaslapu tehniskais atbalsts;
 • Mekl?anas optimiz?cija;
 • Rekl?mkarogu un banneru izveide;
 • Multim?diju-prezent?ciju izveide;
 • CD prezent?ciju izveide;
 • Logotipu izstr?d?ana;
 • Firmas stila rad?ana;
 • Plak?tu un flaijeru dizains;

Kamd?? str?d?t ar mums?
Uz klientu neskat?mies k? uz vienreiz?ju pas?t?t?ju, bet k? uz partneri, kam pied?v?jam izdev?gus nosac?jumus turpm?kajai sadarb?bai, tamd?? esam ieinteres?ti, lai m?su veidotie projekti veiksm?gi att?st?tos un sasniegtu rezult?tus.